@InProceedings{,
 author = {T. Olas},
 booktitle = {Mat. XII Konf. Informatyka w Technologii Metali},
 title = {Metody poprawy wydajności algorytmu sprzężonych gradientów z uwzględnieniem architektury współczesnych procesorów},
 pages = {77--82},
 year = {2006}
 }