@Article{,
 author = {P. Bartosiewicz},
 title = {Opracowanie systemu wspomagania decyzji kupna i sprzedaży papierów wartościowych optymalizowanego wielokryterialnie},
 journal = {Zeszyty Naukowe Uniw. Szczecińskiego nr 616, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia},
 year = {2010},
 number = {29},
 pages = {291--304}
 }