Życiorys zawodowy dr hab. inż. Norberta Sczygiola

 

Urodziłem się w 1955 r. w Dobrodzieniu. Wychowałem się jednak w niedużej wiosce koło Dobrodzienia (obecnie województwo opolskie). W tejże wiosce ukończyłem szkołę podstawową. Z tego okresu bardzo miło wspominam moją nauczycielkę matematyki, Panią H. Świerczok. Szkoda, że uczyła mnie matematyki tylko w dwóch ostatnich klasach podstawówki. Następnie zdałem egzamin do Technikum Mechaniczno-Odlewniczego w Ozimku. Chciałem się koniecznie znaleźć w klasie mechanicznej, ale w końcu znalazłem się w klasie odlewniczej. Wtedy bardzo tego żałowałem, ale dzisiaj jestem z tego bardzo zadowolony. Po zdaniu matury zostałem przyjęty na studia w Politechnice Częstochowskiej, na Wydziale Metalurgicznym. Studia ukończyłem w 1980 r. Studiowałem oczywiście odlewnictwo. Od 1980 r. pracuję w Instytucie Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Częstochowskiej, w zespole prof. dr hab. inż. Ryszarda Parkitnego, kierownika Zakładu Mechaniki Technicznej. Niestety prawie cały 1982 r. (z wyjątkiem dwóch tygodni) spędziłem w wojsku. Przez pierwsze trzy miesiące 1985 r. przebywałem na stażu naukowym w Montanuniversität w Leoben, Austria. Dyrektorem Instytutu Odlewnictwa tego uniwersytetu był prof. J. Czikel, mówiący bardzo dobrze po polsku. Po powrocie z Austrii, gdy w naszym Instytucie pojawił się pierwszy komputer klasy PC, byłem już w pełni przekonany, że z całej mojej dotychczasowej działalności naukowo-badawczej najbardziej interesuje mnie modelowanie numeryczne. W roku 1990 obroniłem pracę doktorską pt. "Krzepnięcie i pękanie odlewów o strukturze ziaren równoosiowych". Moim promotorem był prof. dr hab. inż. Ryszard Parkitny. Do chwili obrony pracy doktorskiej byłem autorem lub współautorem 13 publikacji. Wygłosiłem kilka referatów na konferencjach krajowych, międzynarodowych i zagranicznych. Na konferencjach międzynarodowych i zagranicznych wygłaszałem referaty w języku niemieckim oraz jeden w języku rosyjskim. Brałem także udział w 8 projektach naukowo-badawczych. Po obronie pracy doktorskiej wyjechałem na 10 miesięcy na staż naukowy w Instytucie Statyki i Dynamiki Konstrukcji Lotniczych i Kosmicznych Uniwersytetu Technicznego w Stuttgarcie, RFN. Dyrektorem tego instytutu był już wtedy prof. B. Kröplin. Po powrocie skoncentrowałem się na pracy naukowej oraz dydaktycznej. Ponieważ na konferencjach międzynarodowych i zagranicznych bardzo wyraźnie zaczął dominować język angielski, zacząłem wygłaszać referaty w tym języku. Moje zainteresowania naukowe obejmują w dalszym ciągu modelowanie zjawisk termomechanicznych. Podstawową metodą numeryczną stosowaną przeze mnie jest metoda elementów skończonych. Kilka lat temu z niedużą grupą studentów, będących obecnie pracownikami Wydziału Budowy Maszyn, rozpocząłem tworzenie programu autorskiego do modelowania numerycznego zjawisk termomechanicznych. Nazwa tego programu - NuscaS - pomyślana początkowo jako robocza, nie ulegnie już chyba zmianie. Jest to program o budowie otwartej, do którego można w stosunkowo prosty sposób dodawać następne moduły obliczeniowe, tzw. solwery. Moje obecne zainteresowania naukowe, oprócz modelowania numerycznego, obejmują także technikę tworzenia oprogramowania, a przede wszystkim technikę obiektową, oraz przetwarzanie równoległe i rozproszone. Do tego zainteresowania bardzo wydatnie przyczyniła się współpraca z prof. R. Wyrzykowskim z Instytutu Matematyki i Informatyki naszej Politechniki.

 

Prace naukowo-badawcze

Temat: Zagadnienia termomechaniki krzepnięcia i stygnięcia stopów metali
Zleceniodawca: Politechnika Częstochowska - badania statutowe
Lata: 1991 - 1998

Temat: Zjawiska termomechaniczne w elementach maszyn i urządzeniach obciążonych cieplnie
Zleceniodawca: Komitet Badań Naukowych - grant nr 3 3372 91 02 (główny wykonawca)
Lata: 1992 - 1994

Temat: Modelowanie numeryczne powstawania struktury odlewów
Zleceniodawca: Politechnika Częstochowska - badania własne
Lata: 1992

Temat: Modelowanie numeryczne pola naprężeń i przemieszczeń we wlewku ciągłym
Zleceniodawca: Komitet Badań Naukowych - grant nr 3 P404 014 05 (główny wykonawca)
Lata: 1993 - 1995

Temat: Wybrane zagadnienia mechaniki zniszczenia odlewów
Zleceniodawca: Politechnika Częstochowska - badania własne
Lata: 1993

Temat: Pękanie odlewów w stadium krzepnięcia
Zleceniodawca: Politechnika Częstochowska - badania własne
Lata: 1994

Temat: Zastosowanie techniki obiektowej do zagadnień mechaniki krzepnięcia
Zleceniodawca: Komitet Badań Naukowych - grant nr 8 T11F 016 12 (kierownik)
Lata: 1997 - 1999

Temat: Modelowanie pękania odlewów w stadium krzepnięcia
Zleceniodawca: Politechnika Częstochowska - badania własne
Lata: 1998, 1999

Temat: Termomechanika procesów technologicznych metali
Zleceniodawca: Politechnika Częstochowska - badania statutowe
Lata: 1999 -

Temat: Analiza numeryczna krzepnięcia odlewów z uwzględnieniem ruchu fazy ciekłej oraz stanu naprężenia
Zleceniodawca: Komitet Badań Naukowych - grant nr 7 T07A 009 17
Lata: 1999 -

 

Przynależność do towarzystw naukowych

STOP - Stowarzyszenie Techników Odlewników Polskich, od 1978 r.
PTMTS - Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, od 1984 r.
GAMM - Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik, od 1988 r.
Komisja Odlewnictwa Katowickiego Oddzialu PAN, od 1993 r.
EUROMECH - European Mechanics Society, od 1994 r.
Sekcja Metod Komputerowych w Mechanice Komitetu Mechaniki PAN, od 1999 r.
Polskie Towarzystwo Mechaniki Komputerowej, od 1999 r.