O mnie

Urodziłem się 11 marca 1976 roku w Czêstochowie.

Całą dotychczasową edukację odbywałem w swoim rodowym mieście. W latach 1983 - 1991 uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 36. Następnie w latach 1991 - 1996 do Technikum Elektronicznego przy Zespole Szkół Elektroniczno - Mechanicznych, kończąc specjalność Elektryczna i Elektroniczna Automatyka Przemysłowa.

Po szkole średniej przyszedł czas na studia na Politechnice Częstochowskiej. Rozpocząłem od studiów niestacjonarnych na Wydziale Budownictwa, ale z powodu zmiany zainteresowań i większych ambicji, zrezygnowałem po pierwszym semestrze. Od października 1997 roku jeszcze raz rozpocząłem studia, tym razem stacjonarne na Wydziale Budowy Maszyn, obecnym Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Po pięciu latach, czyli w 2002 roku ukończyłem Informatykę o specjalności Techniki Multimedialne i Metody Sztucznej Inteligencji , broniąc pracę magisterską z tematu Synteza systemu AudioSter do automatycznego rozpoznawania wybranych słów polskich i doświadczenie jego efektywności .

Byłem pewien, że to koniec mojej edukacji, ale okazało się zupełnie inaczej. W październiku 2002 rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Jednocześnie rozpocząłem pracę jako asystent w Zakładzie Technik Multimedialnych i Biometrycznych , wchodzącym w skład Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej . Aktualnie Zakład zmienił nazwę na Zakład Technik Multimedialnych, Modelowania i Symulacji Komputerowej .

W grudniu 2002 roku miałem otwarcie przewodu doktorskiego o temacie pracy Metoda rozpoznawania audio-wideo mowy polskiej w oparciu o ukryte modele Markowa . Po trzech latach zamknąłem przewód doktorski, broniąc z wyróżnieniem 27 czerwca 2005 roku pracę doktorską z informatyki. Moim promotorem był prof. dr hab. inż. Leonid Kompanets, a recenzentami pracy prof. dr hab. inż. Danuta Rutkowska z Politechniki Częstochowskiej oraz dr hab. inż. Georgy Kukharev, prof. z Politechniki Szczecińskiej.

04 marca 2015 roku obroniłem na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechniki Częstochowskiej, pracę habilitacyjną na temat Wybrane metody i systemy biometryczne bazujące na ukrytych modelach Markowa. Recenzentami rozprawy byli: prof. dr hab. inż. Khalid Saeed, z Katedry Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej, Politechniki Białostockiej, prof. dr hab. inż. Krzysztof Ślot, z Instytutu Elektroniki, Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. inż. Juliusz Kulikowski, z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza, Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski, z Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych, Politechniki Częstochowskiej.

Od 1 września 2014 do 31 sierpnia 2016 roku pełniłem funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. Od 1 września 2016 do 30 września 2019 roku pełniłem funkcję Dyrektora Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej.

Obecnie pracuję w Katedrze Informatyki (byłym Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej) na stanowisku Profesora PCz, gdzie od 1 października 2019 roku pełnię funkcję Kierownika Katedry.

Działalność organizacyjna

 • Jestem Kierownikiem Katedry Informatyki
 • Jestem Członkiem Rady Naukowej w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
 • Jestem Członkiem Rady Dydaktycznej na kierunku Informatyka
 • Byłem Członkiem Rady Wydziału
 • Byłem Członkiem specjalistą Uczelnianej Komisji Przetargowej ds. Budowlanych
 • Byłem koordynatorem kierunku Informatyka studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
 • Byłem kierownikiem zespołu ds. wdra¿ania dla kierunku Informatyka Krajowych Ram Kwalifikacyjnych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
 • Byłem zastępcą Przewodniczącego Komisji Programowej
 • Byłem Członkiem Zespołu ds. Kierunku Informatyka
 • Byłem koordynatorem i współautorem programów kształcenia oraz modułów kształcenia dla kierunku Informatyka studiów pierwszego i drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Byłem Członkiem Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 • Byłem Członkiem Komisji ds. Oceny Parametrycznej.
 • Brałem udział w opracowaniu wniosku o rozszerzenie praw habilitacyjnych dla Informatyki na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
 • Brałem udział w opracowywaniu wniosków ds. rankingów wyższych uczelni technicznych
 • Prowadzę zajęcia w ramach Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzie¿owego oraz w ramach tzw Zajęć Zamiawianych dla szkół średnich
 • Uczestniczyłem w Dniach Otwartych Politechniki Częstochowskiej
 • Uczestniczyłem w Festiwalu Nauki Politechniki Częstochowskiej
 • Byłem opiekunem Koła Naukowego "OCULUS".
 • Byłem Zastępcą Dyrektora Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
 • Byłem Dyrektorem Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
 • Jestem Członkiem komitetu programowego konferencji International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics
 • BYłem Członkiem komitetu programowego konferencji Kół Naukowych Politechniki Czêstochowskiej
 • Byłem Członkiem inicjatywy "Boomerang" powstałej w ramach programu Top 500 Innovators, wspieranego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Jestem opiekunem i koordynatorem usług wideokonferencyjnych na Politechnice Częstochowskiej
 • Byłem opiekunem studia nagrań zorganizowanego przy Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

  Udział w projektach

 • Grant promotorski "Zintegrowana metoda identyfikacji użytkownika na bazie rozpoznawania audio-wideo mowy polskiej" 4 T11C 003 25, 2003-2005
 • Projekt "Plan rozwoju Politechniki Częstochowskiej" nr POKL.04.01.01-00-059/08, Moduł 3 "E-Learning"
 • Projekt "Platforma Obsługi Nauki PLATON" nr POIG.02.03.00-00-028/08, 2008-2012
 • Projekt "Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IV" "Szkolnictwo wyższe i nauka", działanie 4.1 "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy" Kierunki zamawiane

  Staże naukowe, stypendia, nagrody

 • Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej indywidualna II-go stopnia za stopnia za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego (2016)
 • Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa II-go stopnia za stopnia za pracę w Uczelnianej Komisji Wyborczej (2015)
 • Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa III-go stopnia za opracowanie programu nauczania i dokumentacji dla specjalności Computational Intelligence and Data Mining na studia II stopnia na kierunku Informatyka (2015)
 • Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa II-go stopnia za pracę w Uczelnianej Komisji Wyborczej (2014)
 • Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa III-go stopnia za pracę w ramach inicjatywy Boomerang (2014)
 • Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa I-go stopnia za pracę w projekcie E-Learning (2014)
 • Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa I-go stopnia za pracę w Uczelnianej Komisji Wyborczej (2013)
 • Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa III-go stopnia za pracę w Uczelnianej Komisji Wyborczej (2012)
 • Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej indywidualna II-go stopnia za pracę doktorską (2006)
 • Stypenium naukowe Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie (2016)
 • Stypenium naukowe Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie (2015)
 • Stypenium naukowe Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie (2014)
 • Stypenium naukowe Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie (2013)
 • Stypenium naukowe Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie (2012)
 • Stypenium naukowe Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie (2011)
 • Nagroda studentów "Nobelek" dla najpopularniejszego prowadzącego zajęcia laboratoryjne i ćwiczeniowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w roku akademickim 2010/2011